.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ.

Tel, Viber, WatsAp:    +38 067 895 98 24
Instagram: misterbit911
Почта:       artradiolab@gmail.com
Скайп:       misterbit.

   

Додатки до Регламенту аматорського радіозв'язку України.

    Додаток 1. Заява - анкета.

    Додаток 2. Довідка про складання кваліфікаційного іспиту.

    Додаток 3. Дозвіл на придбання аматорської радіостанції.

    Додаток 4. Акт технічного огляду.

    Додаток 5. Дозвіл на експлуатацію аматорської радіостанці.

    Додаток 6. Дозволені смуги частот, максимальні рівні вихідної потужності.

    Додаток 7. ВИТЯГ З ДОЗВОЛУ на експлуатацію аматорської радіостанції.

    Додаток 8. Дозвіл на експлуатацію аматорської радіостанції.

    Додаток 9. Заява-анкета на оформлення тимчасового дозволу.

    Додаток 10. Тимчасовий дозвіл на експлуатацію аматорської радіостанції.
РЕГЛАМЕНТ АМАТОРСЬКОГО ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ.

   

    Про затвердження Регламенту аматорського радіозв'язку України

    N 124, 22.08.1997, Наказ, Державний комітет зв'язку України

    ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

    Н А К А З N 124 від 22.08.97 м.Київ

    Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 листопада 1997 р. за N 564/2368

    Про затвердження Регламенту аматорського радіозв'язку України

    ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомзв'язку та інформатизації N 22 від 19.02.2001 )

    На виконання Закону України "Про зв'язок" і з метою подальшого розвитку аматорського радіозв'язку в Україні НАКАЗУЮ:

    1. Затвердити і подати на державну реєстрацію в Міністерство юстиції Регламент аматорського радіозв'язку України (додається).

    2. Начальнику центру "Укрчастотнагляд" Карпенку О.Є. забезпечити видання Регламенту аматорського радіозв'язку України.

   3. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника УСНТП Орленка М.П. Голова Державного комітету зв'язку Д.А.Худолій

    Затверджено наказом Державного комітету зв'язку України від 22.08.97 N 124

    Регламент аматорського радіозв'язку України

    ( Слова "ДІЕ області (АР Крим)" у Регламенті замінено словами "регіональний підрозділ ДІЕ" у відповідних відмінках згідно з Наказом Держкомзв'язку та інформатизації N 22 від 19.02.2001 )

    ( Слово "Укрчастотнагляд" в усіх відмінках у Регламенті замінено словами "Центр "Укрчастотнагляд" у відповідних відмінках згідно з Наказом Держкомзв'язку та інформатизації N 22 від 19.02.2001 )

    ( Слова "дозвіл на право експлуатації" в усіх відмінках у Регламенті замінено словами "дозвіл на експлуатацію" у відповідних відмінках, слова "дозвіл на право виготовлення" в усіх відмінках у Регламенті замінити словами "дозвіл на виготовлення" у відповідних відмінках згідно з Наказом Держкомзв'язку та інформатизації N 22 від 19.02.2001 )

    1. Загальні положення

    1.1. Регламент аматорського радіозв'язку України (далі - Регламент) розроблений у відповідності з Регламентом радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку, Законом України "Про зв'язок", Законом України "Про радіочастотний ресурс України", рекомендаціями Міжнародної спілки радіоаматорів, встановлює порядок та правила функціонування аматорського радіозв'язку в Україні.

    ( Пункт 1.1 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомзв'язку та інформатизації N 22 від 19.02.2001 )

    1.2. Положення цього Регламенту є обов'язковими для всіх фізичних та юридичних осіб, які мають дозвіл на експлуатацію аматорських радіостанцій, розташованих на території України, на мобільних засобах, повітряних та водних суднах, на штучних супутниках Землі та земних станціях супутникового зв'язку.

    ( Пункт 1.2 розділу 1 в редакції Наказу Держкомзв'язку та інформатизації N 22 від 19.02.2001 )

    1.3. Використання радіочастотного ресурсу України аматорською службою радіозв'язку та аматорською супутниковою службою радіозв'язку визначається цим Регламентом аматорського радіозв'язку України.

    ( Пункт 1.3 розділу 1 в редакції Наказу Держкомзв'язку та інформатизації N 22 від 19.02.2001 ) 1.4. Виготовлення (придбання), встановлення та експлуатація аматорських передавальних радіостанцій в Україні здійснюється на дозвільній основі.

    ( Пункт 1.4 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомзв'язку та інформатизації N 22 від 19.02.2001 )

    ( Пункт 1.5 розділу 1 вилучено на підставі Наказу Держкомзв'язку та інформатизації N 22 від 19.02.2001 )

    2. Терміни, визначення та скорочення

    У Регламенті нижченаведені терміни, визначення та скорочення вживаються у таких значеннях:

    Адміністрація зв'язку та радіочастот України (АЗРЧ) - центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, на який згідно з законодавством покладаються функції Адміністрації зв'язку України і який забезпечує проведення державної політики у сфері розподілу і використання радіочастотного ресурсу України.

    Аматорська служба - служба радіозв'язку, яка використовується з метою самовдосконалення, взаємного зв'язку і проведення технічних досліджень, що здійснюється радіоаматорами, тобто особами, які мають на це належний дозвіл і займаються цією діяльністю виключно з особистої зацікавленості, без здобуття матеріального зиску і не займаються підприємницькою діяльністю.

    Аматорська радіостанція (АРС) - радіостанція аматорської або аматорської супутникової служби.

    Аматорська супутникова служба (АСС) - служба радіозв'язку, яка використовує космічні станції, встановлені на супутниках Землі, використовується з тією ж метою, що й аматорська служба.

    Амплітудна модуляція (АМ) - модуляція несівного коливання, при який змінним параметром є амплітуда коливань.

    Знакодрукування (ЗД) - вид телеграфії з використанням сигнального коду та поданням результату приймання у вигляді друкованого тексту.

    Категорії служб радіозв'язку (КСР) - при призначенні смуг частот для використання декількома радіослужбами ці служби розподіляються на такі категорії: первинна, дозволена і вторинна. Дозволена і первинна служби користуються рівними правами, крім випадків, коли під час складання частотних планів первинній службі надається право вибору частот. Станціям первинної і дозволеної служб надається право пріоритетного використання смуги частот і право вимагати захисту від завад, що створюються іншими службами. Станції вторинної служби:

    - не повинні створювати шкідливих радіозавад станціям первинної або дозволеної служби і не можуть вимагати захисту від радіозавад з боку станцій первинної або дозволеної служби;

    - можуть вимагати захисту від завад з боку станцій тієї ж або іншої вторинної служби.

    Кваліфікаційно-технічна комісія (КТК) - комісія з визначення кваліфікації операторів аматорських радіостанцій та перевірки технічного стану АРС.

    Небажані випромінювання - випромінювання, що складаються з побічних та позасмугових.

    Необхідна ширина смуги - ширина смуги частот, достатня при даному класі випромінювання для забезпечення передачі повідомлень з необхідною швидкістю та якістю за визначених умов.

    Одна бічна смуга (ОБС) - смуга частот, розміщена вище або нижче несівної частоти, яку займають спектральні складові, викликані процесом модуляції несівного коливання (хвилі).

    Оператор аматорської станції - особа, яка чинним порядком набула прав на експлуатацію АРС.

    Передавання даних (ПД) - вид електрозв'язку з множинним доступом до каналу зв'язку на основі комутації частин інформації визначеної довжини та структури (комутації пакетів) за визначеним порядком.

    Побічне випромінювання - випромінювання на частоті або частотах, розташованих за межами необхідної ширини смуги, рівень якого може бути знижений без шкоди для відповідної передачі повідомлень. До побічних випромінювань належать гармонійні випромінювання, паразитні випромінювання, продукти інтермодуляції і частотного перетворення, але до них не належать позасмугові випромінювання.

    Позасмугове випромінювання - випромінювання на частоті або на частотах, безпосередньо прилеглих до необхідної ширини смуги частот, яке є результатом процесу модуляції, але не містить побічних випромінювань.

    Присвоєна смуга радіочастот - смуга радіочастот, у межах якої дозволяється випромінювання передавачем радіостанції. Ширина присвоєної смуги частот дорівнює необхідній ширині смуги частот плюс подвоєне абсолютне значення допустимого відхилення частоти.

    Радіоаматорська аварійна служба (РАС) - аматорська служба забезпечення аварійного радіозв'язку у надзвичайних ситуаціях.

    Радіозавада - електромагнітне випромінювання будь-якого походження, що перешкоджає нормальному прийманню та/чи передаванню радіосигналів та призводить до погіршення якості, помилок або втрат інформації.

    Радіостанція (РС) - один або декілька передавачів та приймачів або їх комбінацій, допоміжне обладнання та антенно-фідерні пристрої, розташовані у визначеному місці для здійснення служби радіозв'язку.

    Телебачення - вид електрозв'язку, призначений для передачі змінних зображень нерухомих або рухомих об'єктів.

    Телеграфія (ТЛГ) - вид електрозв'язку для передавання текстової інформації з використанням сигнального коду.

    Телефонія - вид електрозв'язку, призначений, головним чином, для обміну інформацією у вигляді мови.

    Український державний центр радіочастот та нагляду за зв'язком (Центр "Укрчастотнагляд") - спеціально уповноважений радіочастотний орган АЗРЧ України з питань присвоєння радіочастот, позивних сигналів, видачі дозволів на розроблення, виробництво, придбання, реалізацію, продаж, використання радіоелектронних засобів і радіовипромінювальних пристроїв на території України, а також на ввезення їх з-за кордону спеціальним та загальним користувачам; здійснення радіочастотного моніторингу, обліку та державного нагляду за використанням радіочастотного ресурсу України спеціальними та загальними користувачами. Центр "Укрчастотнагляд" виконує функції Державної інспекції електрозв'язку України (ДІЕ).

    Фазова модуляція (ФМ) - кутова модуляція несівного коливання, при якій фаза несівної змінюється пропорційно миттєвим значенням модулювального сигналу.

    Цифрові види зв'язку - цифрові методи зв'язку, дозволені в тих смугах частот, де передбачено вид випромінювання F1В. До таких методів роботи відносяться: знакодрукування, передавання даних, фототелеграф, телебачення з повільною розгорткою, дистанційне управління.

    Частотна модуляція (ЧМ) - кутова модуляція несівного коливання, при якій відхилення частоти модульованого сигналу змінюється пропорційно миттєвим значенням частоти модулювального сигналу.

    ( Розділ 2 в редакції Наказу Держкомзв'язку та інформатизації N 22 від 19.02.2001 )

    3. Класифікація аматорських станцій

    3.1. За призначенням АРС поділяються на:

    радіостанції для зв'язку;

    радіостанції для супутникового зв'язку;

    ретранслятори;

    радіомаяки;

    спортивні радіостанції;

    автоматичні АРС цифрового зв'язку.

    ( Пункт 3.1 розділу 3 доповнено абзацом згідно з Наказом Держкомзв'язку та інформатизації N 22 від 19.02.2001 )

    3.2. За технічними характеристиками (вихідна потужність, діапазони робочих частот, класи випромінювання) аматорські радіостанції для зв'язку поділяються на категорії:

    початкову;

    третю;

    другу;

    першу.

    ( Пункт 3.2 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомзв'язку та інформатизації N 22 від 19.02.2001 )

    3.3. За принципом користування АРС поділяються на:

    індивідуальні, користувачами яких є окремі радіоаматори;

    колективні (клубні), користувачами яких є колективи радіоаматорів, що об'єднуються навколо юридичних осіб (організації, підприємства, установи, учбові заклади та заклади культури, громадські організації тощо).

    ( Пункт 3.3 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомзв'язку та інформатизації N 22 від 19.02.2001 )

    3.4. За місцем розташування АРС поділяються на:

    стаціонарні, які змонтовані і використовуються за місцем постійного проживання користувачів АРС (розташування колективної АРС);

    пересувні, які тимчасово перенесені і розташовані стаціонарно або в польових умовах (для участі в змаганнях);

    рухомі, що розташовані на рухомих об'єктах і призначені для роботи під час руху та під час зупинок;

    портативні переносні радіостанції вагою до 1 кг, які мають особисте джерело живлення і пристосовані для роботи при перенесенні.

    ( Пункт 3.4 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомзв'язку та інформатизації N 22 від 19.02.2001 )

    4. Технічні вимоги до аматорських радіостанцій та вимоги техніки безпеки

    4.1. До складу АРС повинні входити:

    4.1.1. Комплект передавальної (приймально-передавальної) радіоапаратури, яка при роботі не повинна перевищувати максимально дозволених рівнів вихідної потужності передавача і повинна забезпечувати роботу тільки в межах смуг частот та класами випромінювання, вказаними в дозволі на експлуатацію АРС. При спільному використанні АРС членами однієї сім'ї передавальна апаратура повинна забезпечувати можливість роботи з рівнями вихідної потужності відповідно до вимог дозволу кожного із членів сім'ї. Потужність установлюється оператором АРС відповідно категорії, яку він має.

    ( Абзац перший пункту 4.1.1 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомзв'язку та інформатизації N 22 від 19.02.2001 )

    Кожна одиниця передавальної (приймально-передавальної) радіоапаратури повинна бути зареєстрована в дозволі на експлуатацію АРС.

    4.1.2. Приймальна радіоапаратура.

    4.1.3. Антенні пристрої з фідерними лініями (включаючи грозозахист). Встановлення зовнішніх антенних пристроїв на дахах будівель повинно бути погоджене з адміністративними органами, у веденні яких ці будівлі знаходяться.

    4.1.4. Допоміжні пристрої для контролю параметрів радіопередавальної апаратури.

    4.1.5. Інструмент та інвентар.

    4.2. Дозволені смуги частот, максимальні рівні вихідної потужності передавачів та класи випромінювання радіостанцій для зв'язку і радіостанцій для супутникового зв'язку наведені в табл. 1.

    ( Пункт 4.2 розділу 4 в редакції Наказу Держкомзв'язку та інформатизації N 22 від 19.02.2001 )

    4.2.1. Питання видачі дозволів на використання АРС в режимах роботи, що не передбачені даним Регламентом, розглядаються Адміністрацією зв'язку та радіочастот України.

    ( Пункт 4.2.1 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомзв'язку та інформатизації N 22 від 19.02.2001 )

    4.3. Дозволені цим Регламентом смуги частот, максимальні рівні вихідної потужності та класи випромінювання ретрансляторів, радіомаяків та спортивних АРС наведені в таблиці 2.

    ( Пункт 4.3 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомзв'язку та інформатизації N 22 від 19.02.2001 )

    4.4. Стабільність частоти передавачів АРС для зв'язку визначається як абсолютне відхилення частоти (зміна частоти радіопередавача за рахунок власної нестабільності при незмінному положенні органів настройки) протягом 15 хвилин після включення передавача на передачу і повинна бути не гірше ніж 300 Гц (на частотах до 30 МГц) та 1000 Гц (на частотах вище 30 МГц). Стабільність частоти передавачів ретрансляторів, маяків та цифрових автоматичних АРС повинна бути не гірше ніж 300 Гц.

    ( Абзац перший пункту 4.4 розділу 4 в редакції Наказу Держкомзв'язку та інформатизації N 22 від 19.02.2001 )

    Рівні послаблення будь-якої складової побічного та/чи позасмугового випромінювання передавачів АРС не повинні бути меншими ніж наведені у таблиці 3.

    ( Абзац другий пункту 4.4 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомзв'язку та інформатизації N 22 від 19.02.2001 )

    При використанні цифрових видів зв'язку параметри вихідного сигналу повинні бути не гірші ніж в режимі J3E (ОБС) на частотах нижче 30 МГц та не гірші ніж в режимі F3E (ЧМ) на частотах вище 30 МГц.

    4.5. У передавачів АРС з односмуговою модуляцією (ОБС) несівне коливання (частота) і неробоча бічна смуга повинні бути послаблені не менше ніж на 40 дБ кожна.

    На частотах нижче 10 МГц використовується нижня бічна смуга (LSB), а в смугах частот вище 10 МГц - верхня бічна смуга (USB).

    ( Пункт 4.5 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомзв'язку та інформатизації N 22 від 19.02.2001 )

    4.6. Вихідна потужність (Рвих) передавача АРС вимірюється на узгодженому активному навантаженні у режимі безперервного випромінювання вимірювачем потужності або напруги (струму). У останньому випадку потужність розраховується за формулою:

    2 U екв 2 Рвих = ------- (Br) або Рвих = I екв х R(Br) R

    де:

    Uекв - напруга на активному навантаженні, В;

    Iекв - струм в активному навантаженні, А;

    R - величина опору активного навантаження, Ом.

    Таблиця 1

    Дозволені смуги частот, максимальні рівні вихідної потужності та класи випромінювання передавачів АРС (по категоріях)

   

Перевод частоты, измеренной в Кило Герцах
  в длину волны, измеренную в метрах.

Длина волны     =     299 792 458 Метр     /     Частота в Герцах       L=299 792 458/F

299 792 458 Метр    -    это расстояние, проходимое светом в вакууме за 1 секунду.

1 Метр - это расстояние, проходимое светом в вакууме за 1/299 792 458 Секунды.

Частота (КГц)
Длина волны (М)
Дозволені смуги частот, максимальні рівні вихідної потужності та класи випромінювання.
Смуги частот, МГц Потужність, Вт / кат Клас випромінювання
  1 2 3 Поч  
160М
"1.810-1.840 10 5     CW
"1.840-1.850 10 5     SSB, CW
"1.838-1.842 10 5 5 5 цифровий зв'язок
"1.900-2.000 10 5 5 5 AM, SSB, CW
"1.900-2.000 10 5 5 5 AM, SSB, CW
80М
3.500-3.600 200 100 40   CW
3.580-3.620 200 100     цифровий зв'язок
3.600-3.650 200 100 40   SSB, CW
"3.650-3.700 200 100     SSB, CW
"3.700-3.800 200       SSB, CW
"3.730-3.740 200 100     SSTV
40М
*7.000-7.100 200 100 40   CW
*7.035-7.045 200       SSTV, цифровий зв'язок
*7.040-7.100 200 100     SSB
30М
"10.100-10.150 200 100     CW
"10.140-10.150 200       цифровий зв'язок
20М
*14.000-14.250 200 100     CW
*14.070-14.112 200       цифровий зв'язок
*14.100-14.150 200 100     SSB
*14.150-14.250 200       SSB
*14.225-14.235 200       SSTV
14.250-14.350 200       SSB, CW
16М
*"18.068-18.168 200 100     CW
*"18.100-18.110 200 100     цифровий зв'язок
*"18.110-18.168 200 100     SSB
14М
*21.000-21.450 200 100 40   CW
*21.080-21.120 200 100     цифровий зв'язок
*21.150-21.250 200 100     SSB
*21.250-21.450 200       SSB
*21.335-21.345 200       SSTV
12М
*"24.890-24.990 200 100     CW
*"24.920-24.930 200 100     цифровий зв'язок
*"24.930-24.990 200 100     SSB
10М
28.000-28.100 200 100 40   CW
28.100-28.200 200 100 40 5 цифровий зв'язок, CW
28.200-28.800 200 100 40 5 SSB, CW
28.675-28.685 200       SSTV
28.800-29.300 200 100 40 5 SSB, AM, CW
*29.300-29.550 200 100     SAT
29.550-29.700 200 100 40 5 FM, SSB, CW
"144.000-144.035 5       EME
"144.035-144.150 5 5 5 5 CW
"144.150-144.400 5 5 5 5 SSB
"144.500-145.800 5 5 5 5 SSB, CW, FM, RTTY,SSTV
"144.800-144.990 5 5 5 5 цифровий зв'язок, AM
"145.000-145.800 5 5 5 5 FM
*"145.800-146.000 5 5 5 5 SAT
70СМ
"430.000-432.000 5 5 5 5 FM
"432.000-432.025 5 5 5 5 EME
"432.025-432.150 5 5 5 5 CW
"432.150-432.500 5 5 5 5 SSB, CW
"432.500-435.000 5 5 5 5 SSB, FM, AM, RTTY, CW
"432.500 5 5 5 5 SSTV
"433.625-433.725 5 5 5 5 цифровий зв'язок
*"435.000-438.000 5 5 5 5 SAT
"438.000-440.000 5 5 5 5 FM
"438.025-438.175 5 5 5 5 цифровий зв'язок
25СМ
*"1260.000-1270.000 5 5 5 5 SAT
"1270.000-1296.000 5 5 5 5 FM
"1270.700-1270.710 5 5 5 5 цифровий зв'язок
"1296.000-1296.025 5       EME
"1296.025-1296.150 5 5 5 5 CW
"1296.150-1296.500 5 5 5 5 SSB, CW
"1296.500-1300.000 5 5 5 5 SSB, FM, CW
"1296.500 5 5 5 5 SSTV
"1296.600 5 5 5 5 RTTY
"1298.725-1300.000 5 5 5 5 цифровий зв'язок
 
*"2400.000-2450.000 5 5 5   FM, CW, SSB
*"5650.000-5670.000 5 5 5   FM, CW, SSB
"10000.0-10500.0 5 5 5   FM, CW, SSB
*"24000.0-24050.0 5 5 5   FM, CW, SSB
"24050.0-24250.0 5 5 5   FM, CW, SSB
*47000.0-47200.0 5 5 5   FM, CW, SSB
*75500.0-76000.0 5 5 5   FM, CW, SSB
"119980.0-120000.0 5 5 5   FM, CW, SSB
*142000.0-144000.0 5 5 5   FM, CW, SSB
*"144000.0-149000.0 5 5 5   FM, CW, SSB
*"241000.0-248000.0 5 5 5   FM, CW, SSB
*248000.0-250000.0 5 5 5   FM, CW, SSBПозначення:
"1.810-1.840 смуги частот, виділені на вторинній основі
*7.000-7.100 смуги частот, що можуть використовуватись АССCW (ТЛГ)|100НА1А
SSB (ОБС) 2K70J3E (вид випромінювання J3E, R3E) з
F1B, А2В - на частотах вище 30 МГц)
RTTY (ЗД) 900HF1В (F1B на частотах нижче 30 МГц,
F1B, А2В - на частотах вище 30 МГц)
SSTV (ТПР) 2K70J2F
ATV (АТБ) 7M25C3F-відео, 750KF3E-звук (аматорське телебачення)
AM 6K00A3E
FM (ЧМ) 24K0F3E із необхідною шириною смуги 6кГц
(6К00) на частотах нижче 30 МГц та 24 кГц
(24К0) - на частотах вище 30 МГц
АТ (вид випромінювання А1А) з необхідною
шириною смуги 100Гц (100Н)
PR (ПД) 200HF1D, 1К00F1D з необхідною шириною
смуги 200 Гц (200Н) або 1 кГц (1К00)
EME Зв'язок з використанням Місяця як
пасивного ретранслятора
SAT Зв'язок з використанням штучних
супутників Землі


    ( Позначення до таблиці 1 в редакції Наказу Держкомзв'язку та інформатизації N 22 від 19.02.2001 )

    Примітки: 1. В смугах частот, виділених для зв'язків з використанням Місяця як пасивного ретранслятора, за клопотанням заявника Центром "Укрчастотнагляд" може бути виданий дозвіл на право роботи з вихідною потужністю до 100 Вт.

    ( Пункт 1 примітки із змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомзв'язку та інформатизації N 22 від 19.02.2001 )

    2. Для участі в міжнародних змаганнях по радіозв'язку за клопотанням заявника АРС першої категорії Центр "Укрчастотнагляд" надає дозвіл на право роботи з вихідною потужністю до 1000 Вт (на частотах до 30 МГц) і до 100 Вт (на частотах вище 30 МГц).

    ( Пункт 2 примітки із змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомзв'язку та інформатизації N 22 від 19.02.2001 )

    ( Пункт 3 примітки вилучено на підставі Наказу Держкомзв'язку та інформатизації N 22 від 19.02.2001 )

    3. Щільність потоку потужності випромінювання космічних станція АСС біля поверхні Землі не повинна перевищувати мінус 110 дБВт/м-2.

    4. Центр "Укрчастотнагляд" визначає обмеження (заборону) на використання окремих смуг частот у конкретних регіонах України.

    ( Примітку доповнено пунктом 4 згідно з Наказом Держкомзв'язку та інформатизації N 22 від 19.02.2001 )
    Таблиця 2

Дозволені смуги частот, максимальні рівні вихідної потужності,
класи випромінювання ретрансляторів, радіомаяків та спортивних АРС
Смуги частот, МГц Пот
Вт
Клас
випр
Примітки
Ретранслятори
145,000-145,800 15 FM 1. Відстань між каналами "R" - 25 кГц.
2. Відстань між каналами "RX" - 12,5 кГц.
3. Вихідна частота ретранслятора вища за вхідну на 600 кГц.
4. Вхідна частота каналу RO - 145,000 МГц.
5. Вхідна частота каналу ROX- 145,0125 МГц.
6. Канал R8 (вихідна частота 145,800 МГц) бажано не застосовувати.
430,000-439,425 5 FM 1. Відстань між каналами - 25 кГц.
2. Вихідна частота ретранслятора каналів "RU" вища за вхідну на 1,6 МГц.
3. Вихідна частота ретранслятора каналів "R" вища за вхідну на 7,6 МГц.
4. Вхідна частота каналу RUO - 433,000 МГц.
5. Вхідна частота каналу R70 - 431,050 МГц.
1270,000-1299,000 5 FM 1. Відстань між каналами - 25 кГц.
2. Вихідна частота ретранслятора каналів "RS" вища за вхідну на 28 МГц.
3. Вихідна частота ретранслятора каналів "R" вища за вхідну на 35 МГц.
4. Вихідна частота ретранслятора каналів "RM" вища за вхідну на 6 МГц.
5. Вхідна частота каналу RS1 - 1270,000 МГц.
6. Вхідна частота каналу RMO- 1291,000 МГц.
7. Вхідна частота каналу R20 - 1293,150 МГц.
Радіомаяки
28,200-28,300
144,400-144,490
432,800-433,000
1296,800-1297,000
2320,800-2320,990
5 CW  
Радіопередавачі для спортивної пеленгації
3,500-3,650
3,600-3,650
144,000-145,800
144,500-145,500
5 CW
AM
CW
AM
 
Радіостанції для комплексних аматорських змагань
1,830-2,000
1,860-2,000
3,500-3,650
3,600-3,650
5 CW
SSB
CW
SSB
 


Таблиця 3

Мінімально допустимі рівні послаблення складових
побічного та (або) позасмугового випромінювання
діапазон частот, МГц потужність Вт Рівень послаблення, дБ
до 30 для всіх рівнів 40 (але не більше 50 мВт)
від 30 до 235 до 25
більше 25
40 (але не більше 75 мкВт)
60 (але не більше 1 мВт)
від 235 до 960 до 25
більше 25
40 (але не більше 25 мкВт)
60 (але не більше 25 мкВт)
від 960 та вище до 10
більше 10
40 (але не більше 100 мкВт)
50 (але не більше 100 мкВт)    4.7. Вимоги техніки безпеки

    4.7.1. Користувачі (оператори) АРС зобов'язані неухильно дотримуватися правил техніки електробезпеки та протипожежної безпеки, державних санітарних норм і попереджувати випадки порушення цих правил та норм іншими особами.

    ( Пункт 4.7.1 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомзв'язку та інформатизації N 22 від 19.02.2001 )

    4.7.2. Користувачі індивідуальних, керівники колективних АРС та їх заступники несуть відповідальність за дотримання правил техніки електробезпеки та протипожежної профілактики в приміщенні АРС та в місцях розташування їх антенних споруд.

    ( Пункт 4.7.2 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомзв'язку та інформатизації N 22 від 19.02.2001 )

    4.7.3. Радіоапаратура АРС повинна бути в корпусах, які виключають можливість випадкового дотику до частин, які перебувають під напругою.

    ( Пункт 4.7.3 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомзв'язку та інформатизації N 22 від 19.02.2001 )

    4.7.4. Корпуси радіоапаратури, що живляться від мережі змінного струму, повинні бути надійно заземлені.

    4.7.5. Заземлення апаратури повинно здійснюватись шляхом підключення до зовнішнього заземлення або до контуру заземлення будівлі.

    У випадках, коли підключення до контуру заземлення неможливе, допускається використання для заземлення труб водопроводу (холодна вода).

    Використання для заземлення труб і радіаторів опалення та газової мережі категорично забороняється.

    4.7.6. Всі з'єднання в колі заземлення апаратури АРС повинні бути виконані методами зварювання, опресування або гвинтового скручення з наступним пропаюванням.

    4.7.7. Всі кола живлення радіоапаратури АРС повинні бути захищені плавкими запобіжниками.

    4.7.8. Рекомендується передбачити можливість підключення центральних жил фідерів антенних пристроїв до заземлення.

    4.7.9. Всі операції з настроювання, регулювання, заміни комплектуючих компонентів радіоапаратури, як правило, повинні проводитися при повному вимкненні напруги живлення від джерела змінного струму.

    ( Пункт 4.7.9 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомзв'язку та інформатизації N 22 від 19.02.2001 )

    4.7.10. При роботах з радіоапаратурою без зняття напруги живлення необхідно користуватися інструментом з ізольованими ручками та іншими захисними засобами.

    4.7.11. При роботі з антенними пристроями необхідно дотримуватися вимог безпеки щодо робіт, які проводяться на висоті. Роботи рекомендується проводити у взутті, що забезпечує достатнє зчеплення з дахом будівлі.

    4.7.12. Забороняється підійматися на щогли і проводити роботи з антенними пристроями під час грози або при її наближенні, при сильному вітрі, ожеледиці, сильному дощі та снігопаді.

    4.7.13. Металеві щогли, ізольовані за електричною схемою від землі, необхідно обладнати грозозахисним пристроєм для заземлення.

    4.7.14. При виникненні пожежі в приміщенні АРС її користувач (оператор) зобов'язаний:

    - негайно вжити заходів щодо відключеная радіоапаратури від мережі живлення;

    - спробувати погасити пожежу власними силами;

    - якщо погасити пожежу власними силами не вдається, викликати пожежну команду.

    Використання пінних вогнегасників на АРС категорично забороняється.

    5. Розташування аматорських радіостанцій

   

    5.1. Кожна АРС повинна бути зареєстрована регіональним підрозділом ДІЕ у дозволі на експлуатацію АРС і розташована за місцем постійного проживання чи перебування її користувача.

    5.2. Користувач індивідуальної АРС несе відповідальність за те, щоб під час його відсутності ніхто із сторонніх осіб не зміг привести АРС в дію. Забороняється встаноблення індивідуальної АРС в загальній кімнаті гуртожитку та приміщеннях загального користування (коридори, вітальні тощо).

    5.3. Колективні (клубні) АРС повинні встановлюватися в окремих приміщеннях, в яких забезпечується збереження апаратури і виключена можливість доступу до неї сторонніх осіб. Забороняється розташування колективних (клубних) АРС у прохідних кімнатах та коридорах. По закінченні роботи колективної (клубної) АРС приміщення повинно бути надійно зачинене. Відчинити приміщення, де розташована колективна АРС, при відсутності її керівника або його заступників може представник засновника колективної АРС (клубу, гуртка тощо) або представник адміністрації установи, в якій розташована АРС, з обов'язковим складанням акта про вчинення цих дій.

    ( Пункт 5.3 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомзв'язку та інформатизації N 22 від 19.02.2001 )

    5.4. АРС можуть встановлюватися на механічних транспортних засобах за окремим дозволом регіонального підрозділу ДІЕ.

    6. Кваліфікаційні вимоги до операторів аматорських радіостанцій

    6.1. Оператор АРС початкової категорії повинен знати:

    - елементарні принципи радіотелефонії та розповсюдження радіохвиль (коротких та УКХ);

    - розподіл дозволених для даної категорії діапазонів за класами випромінювання;

    - порядок проведення аматорського радіозв'язку;

    - положення даного Регламенту;

    - аматорський, Q- та Z-коди;

    - вимоги техніки безпеки при роботі на АРС;

    - настроювати та користуватися АРС;

    - уміти правильно передавати і приймати мовну інформацію радіотелефоном.

    6.2. Оператор АРС третьої категорії повинен знати:

    - елементарні теоретичні і практичні основи електро- та радіотехніки;

    - основи розповсюдження коротких та ультракоротких радіохвиль;

    - розподіл аматорських діапазонів за класами випромінювання;

    - будову та практичну роботу телефонних, телеграфних АРС та допоміжних пристроїв (вимірювачів коефіцієнта стоячих хвиль, узгоджувальних антенних пристроїв та ін.);

    - основи будови та роботи антен; ліній передачі потужності;

    - аматорський, Q- та Z-коди;

    - правила безпеки при роботі на АРС;

    - вимоги даного Регламенту.

    Оператор АРС третьої категорії повинен вміти правильно передавати телеграфним ключем і приймати на слух кодом Морзе змішаний (абетково-цифровий) текст із швидкістю не менше 60 знаків на хвилину.

    ( Пункт 6.2 розділу 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомзв'язку та інформатизації N 22 від 19.02.2001 )

    6.3. Оператор АРС другої категорії додатково до вимог, наведених у п.6.2 цього Регламенту, повинен:

    - знати фонетичну абетку та вміти правильно вимовляти і приймати вирази цієї абетки;

    - вміти визначати несправності АРС, що потребують негайного припинення роботи;

    - вміти правильно передавати телеграфним ключем і приймати на слух кодом Морзе змішаний (абетково-цифровий) текст із швидкістю не менше 80 знаків на хвилину.

    ( Пункт 6.3 розділу 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомзв'язку та інформатизації N 22 від 19.02.2001 )

    6.4. Оператор АРС першої категорії додатково до вимог, наведених у пп.6.2, 6.3 цього Регламенту повинен знати:

    - основні закони електро- та радіотехніки;

    - особливості розповсюдження радіохвиль;

    - англійську мову в обсязі, достатньому для приймання сигналів лиха та прохання про допомогу;

    - схемотехнічні та теоретичні принципи побудови різних АРС, допоміжних та антенно-фідерних пристроїв;

    - вміти правильно передавати телеграфним ключем і приймати на слух кодом Морзе змішаний (абетково-цифровий) текст із швидкістю не менше 100 знаків на хвилину.

    ( Пункт 6.4 розділу 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомзв'язку та інформатизації N 22 від 19.02.2001 )

    6.5. Кваліфікація оператора АРС визначається при складанні претендентом іспиту кваліфікаційно-технічній комісії (КТК). За результатами іспиту заявнику видається довідка про складання кваліфікаційного іспиту.

    6.6. КТК здійснюють свою діяльність на основі Положення про кваліфікаційно-технічні комісії по визначенню кваліфікації операторів аматорських радіостанцій в Україні, затвердженого Укрчастотнаглядом 17.11.97 р.

    6.7. КТК створюються обласними (АР Крим) ДІЕ і працюють на громадських засадах. У кожній області (АР Крим) можуть працювати декілька кваліфікаційно-технічних комісій.

    6.8. До складу КТК можуть залучатися спеціалісти в галузі радіо і радіоаматори, що мають дозвіл (ліцензію) на експлуатацію АРС першої категорії.

    6.9. Перелік питань для складання кваліфікаційних іспитів затверджується Центром "Укрчастотнагляд".

    ( Пункт 6.10 розділу 6 вилучено на підставі Наказу Держкомзв'язку та інформатизації N 22 від 19.02.2001 )

    7. Порядок одержання дозволу на виготовлення (придбання) АРС та дозволу на експлуатацію аматорської передавальної радіостанції

    7.1. Право на одержання дозволу на виготовлення (придбання) АРС та дозволу на експлуатацію аматорської радіостанції мають:

    - громадяни України, не обмежені у громадянських правах згідно з чинним законодавством України;

    - громадяни інших держав, що мають відповідний документ на право проживання в Україні;

    - громадяни інших держав, які перебувають в Україні згідно з в'їзною візою і мають СЕРТ-ліцензію або національний документ на право експлуатації АРС.

    ( Абзац четвертий пункту 7.1 розділу 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомзв'язку та інформатизації N 22 від 19.02.2001 )

    Право на одержання дозволу на встановлення та експлуатацію колективних АРС, аматорських ретрансляторів, радіомаяків та спортивних радіостанцій мають об'єднання радіоаматорів (клуби, гуртки тощо) за письмовим поданням підрозділів Ліги радіоаматорів України.

    ( Абзац п'ятий пункту 7.1 розділу 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомзв'язку та інформатизації N 22 від 19.02.2001 )

    7.2. Для одержання дозволу на виготовлення (придбання) АРС заявник - фізична особа сплачує заявний збір за діючими тарифами та подає до регіонального підрозділу ДІЕ:

    - заяву-анкету (додаток 1) - один примірник;

    ( Абзац другий пункту 7.2 розділу 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомзв'язку та інформатизації N 22 від 19.02.2001 )

    - одну фотокартку розміром 3х4 см;

    ( Абзац третій пункту 7.2 розділу 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомзв'язку та інформатизації N 22 від 19.02.2001 )

    - довідку про складання кваліфікаційного іспиту (додаток 2);

    - квитанцію про сплату заявного збору.

    Громадяни, які не досягли повноліття, додатково подають заяву повнолітньої особи (як правило, батьків, опікунів), котра дає згоду на видачу заявнику дозволу та бере на себе відповідальність за виконання заявником вимог даного Регламенту.

    ( Абзац шостий пункту 7.2 розділу 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомзв'язку та інформатизації N 22 від 19.02.2001 )

    Для військовослужбовців Збройних Сил України необхідно додатково мати письмовий дозвіл посадових осіб об'єднання (з'єднання, військових частин).

    Громадяни інших держав, які перебувають в Україні згідно з в'їзною візою, додатково подають копію паспорта.

    7.3. Для одержання дозволу на виготовлення (придбання) колективної АРС заявник - юридична особа подає до регіонального підрозділу ДІЕ:

    - заяву, у якій бере на себе відповідальність по забезпеченню умов роботи АРС;

    - документи, визначені в п.7.2 цього Регламенту, на кандидатури керівника АРС та його заступників (не більше двох осіб).

    Категорія колективної АРС визначається за найвищою операторською категорією керівника АРС або його заступника.

    За бажанням керівника колективної АРС та його заступників їм може не видаватися індивідуальний позивний сигнал.

    7.4. Протягом тридцяти днів з дня подання заяви і документів регіональний підрозділ ДІЕ розглядає їх і сповіщає заявника про прийняте рішення.

    7.5. Після отримання дозволу на виготовлення (придбання) АРС (додаток 3) заявник повинен в термін не пізніше шести місяців з дня видачі дозволу встановити апаратуру АРС, підготувати її до роботи та пред'явити до контролю виготовлену (придбану) радіостанцію.

    Якщо у вказані терміни виготовлена (придбана) радіостанція не пред'явлена для контролю або термін дозволу не продовжено, заявник втрачає право на виготовлення (придбання) аматорської передавальної станції.

    7.6. Для отримання дозволу на експлуатацію АРС заявник повинен подати до регіонального підрозділу ДІЕ:

    - акт технічного огляду радіостанції (додаток 4);

    - технічний паспорт на радіостанцію (у разі використання радіоапаратури промислового виробництва);

    - квитанцію про сплату реєстраційного та експлуатаційного збору.

    ( Абзац пункту 7.6 розділу 7 вилучено на підставі Наказу Держкомзв'язку та інформатизації N 22 від 19.02.2001 )

    7.7. Акт технічного огляду радіостанції складається представником регіонального підрозділу ДІЕ або уповноваженими ДІЕ - членами кваліфікаційно-технічних комісій.

    7.8. На всій території України видаються дозволи на експлуатацію АРС єдиного зразка (додатки 5, 6).

    У разі використання переносної або мобільної АРС на частотах вище 30 МГц особі, що має дозвіл, на підставі її заяви видається витяг з основного дозволу (додаток 7).

    ( Пункт 7.8 розділу 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомзв'язку та інформатизації N 22 від 19.02.2001 )

    7.9. Термін дії дозволу на експлуатацію АРС - 5 років.

    Особа, що має дозвіл, зобов'язана до 1-го лютого поточного року сплатити щорічний експлуатаційний збір згідно з діючими тарифами. Сплата експлуатаційного збору підтверджує чинність дозволу на поточний рік.

    Для щорічного підтвердження чинності дозволу колективної АРС юридична особа - засновник АРС зобов'язана додатково у вказані терміни подати письмову інформацію про місце розташування та склад керівництва АРС.

    7.9.1. Якщо у вказані терміни чинність дозволу не підтверджена, то чинність дозволу на експлуатацію АРС призупиняється.

    7.9.2. Якщо чинність дозволу не підтверджена без поважних причин протягом двох років, то дозвіл на експлуатацію АРС анулюється.

    7.9.3. У випадку анулювання дозволу її користувач зобов'язаний в п'ятиденний термін здати дозвіл в регіональний підрозділ ДІЕ.

    7.9.4. По закінченні терміну дії дозволу, за умови виконання всіх вимог п.7.9 даного Регламенту, користувачу АРС регіонального підрозділу ДІЕ продовжує дозвіл на експлуатацію АРС терміном дії на наступні п'ять років без заяви.

    7.10. У разі потреби за заявою користувача індивідуальної АРС, йому додатково видається на зазначений термін дозвіл (licence) на експлуатацію АРС (додаток 8) тільки для використання за межами України.

    7.11. Для підвищення категорії АРС особа, що має дозвіл, подає до регіонального підрозділу ДІЕ заяву-анкету (додаток 1), довідку про складання кваліфікаційного іспиту (додаток 2) та сплачує заявний збір згідно з діючими тарифами.

    7.12. Отримання дозволу на право встановлення та експлуатації ретрансляторів здійснюється згідно з Положенням про порядок використання УКХ ЧМ ретрансляторів аматорського радіозв'язку в діапазоні 145 МГц, затвердженим Укрчастотнаглядом 25.03.97.

    7.13. Дозвіл на експлуатацію спортивних АРС видається регіональним підрозділом ДІЕ на ім'я відповідальної особи, призначеної організаторами змагань. До заяви на отримання дозволу подаються відомості про кількість учасників та район змагань, час їх проведення.

    7.14. Громадяни інших держав, які перебувають в Україні згідно з в'їзною візою і мають національний документ (licence) на право експлуатації АРС, для отримання тимчасового дозволу на експлуатацію АРС з території України подають до Центру "Укрчастотнагляд":

    - заяву-анкету (додаток 9);

    - копію паспорта;

    - копію національного дозволу (licence) на право експлуатації АРС;

    - квитанцію про сплату реєстраційного та експлуатаційного збору.

    ( Пункт 7.14 розділу 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомзв'язку та інформатизації N 22 від 19.02.2001 )

    7.15. Протягом тридцяти днів з дня подання заяви і документів Центр "Укрчастотнагляд" розглядає їх і сповіщає заявника про прийняте рішення. Якщо документи надійшли не в повному сладі, Центр "Укрчастотнагляд" сповіщає заявника і встановлює новий термін.

    7.16. При отриманні тимчасового дозволу сплачуються реєстраційний та експлуатаційний збори згідно з діючими тарифами.

    Тимчасовий дозвіл (додаток 10) видається чинністю до одного року.

    ( Пункт 7.16 розділу 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомзв'язку та інформатизації N 22 від 19.02.2001 )

    8. Правила проведення аматорського радіозв'язку

    8.1. Документація АРС

    8.1.1. На кожній АРС повинні знаходитися такі документи:

    - дозвіл на експлуатацію АРС;

    - Регламент аматорського радіозв'язку України;

    - апаратний журнал.

    8.1.2. Апаратний журнал АРС ведеться у довільній формі і обов'язково повинен містити наступну інформацію:

    - позивний сигнал кореспондента;

    - дату, час, діапазон, клас випромінювання проведеного радіозв'язку;

    - оцінку сигналу RST або RS (передану і прийняту).

    Апаратний журнал для ретрансляторів та радіомаяків повинен містити інформацію про час їх вмикання та вимкнення.

    При веденні апаратного журналу рекомендується використовувати Всесвітній час (UTC) і записувати позивні сигнали літерами латинської абетки. Допускається ведення апаратного журналу на магнітних носіях.

    При використанні портативних переносних або рухомих АРС ведення апаратного журналу та наявність цього Регламенту не є обов'язковими.

    ( Пункт 8.1.2 розділу 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомзв'язку та інформатизації N 22 від 19.02.2001 )

    8.2. Правила аматорського радіозв'язку

    8.2.1. Радіостанції аматорської та аматорської супутникової служб України повинні вести передачі тільки у смугах частот, класами випромінювання та з рівнем вихідної потужності згідно з одержаним дозволом.

    8.2.2. Радіозв'язок із службовими та іншими неаматорськими радіостанціями допускається тільки у випадку передачі ними сигналів лиха (SOS, MAYDAY) на частотах аматорських діапазонів. Про такий зв'язок користувач АРС зобов'язаний невідкладно повідомити регіональний підрозділ ДІЕ.

    ( Пункт 8.2.2 розділу 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомзв'язку та інформатизації N 22 від 19.02.2001 )

    8.2.3. Радіозв'язок між АРС повинен проводитися відкритим текстом на радіоаматорську тематику і повинен обмежуватися повідомленнями, що не підпадають під дію Закону України "Про державну таємницю". Мова, яка використовується радіоаматорами при радіозв'язку відкритим текстом, обирається ними без будь-яких обмежень.

    ( Пункт 8.2.3 розділу 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомзв'язку та інформатизації N 22 від 19.02.2001 )

    8.2.4. Користувач (оператор) зобов'язаний передавати позивний сигнал своєї АРС на початку і в кінці кожного сеансу радіозв'язку, але не менш, ніж один раз на 10 хвилин.

    8.2.5. Користувачі (оператори) АРС, які використовують станції вторинної служби, не повинні створювати радіозавад роботі станцій первинної служби і зобов'язані на вимогу останніх негайно змінити робочу частоту або вжити інших заходів щодо усунення радіозавад.

    ( Пункт 8.2.5 розділу 8 в редакції Наказу Держкомзв'язку та інформатизації N 22 від 19.02.2001 )

    8.2.6. При радіозв'язках телеграфом (ТЛГ) АРС повинні використовувати тільки міжнародний код Морзе (додаток 11).

    8.2.7. При радіозв'язках телефоном (ОБС, АМ, ЧМ) рекомендується передавати літери позивного сигналу за допомогою слів фонетичної абетки (додаток 12).

    8.2.8. При проведенні радіозв'язків обмін інформацією може вестися із застосуванням виразів Q-коду, Z-коду та радіоаматорського коду (додатки 13, 14 і 15).

    8.2.9. Радіозв'язок між АРС України та інших країн забороняється, якщо Адміністрацією зв'язку України обмежено проведення таких радіозв'язків.

    8.2.10. Документом про підтвердження проведеного аматорського радіозв'язку є картка-квитанція (QSL). Форма QSL може бути довільною, у якій обов'язково вказуються: дата проведення зв'язку, позивний сигнал кореспондента, частота, вид випромінювання та якість зв'язку.

    8.3. Обмеження при здійсненні аматорського радіозв'язку

    Користувачам (операторам) АРС забороняється:

    8.3.1. Використовувати АРС для передачі міжнародних повідомлень та повідомлень від імені третіх осіб, якщо немає спеціальних домовленостей між адміністраціями зацікавлених країн.

    8.3.2. Застосовувати нерадіоаматорські коди і шифри.

    8.3.3. Робота неприсвоєним позивним сигналом або без передачі позивного сигналу.

    8.3.4. Робота в недозволеному АРС діапазоні, або недозволеними АРС класами випромінювання.

    8.3.5. Обговорювати питання міжнаціональних та міжрелігійних відносин, політичної діяльності, суто комерційні справи, закликати до зміни державного устрою, військових дій, проявляти відвертий цинізм та нетактовність по відношенню до кореспондента або третьої особи, створювати навмисні радіозавади.

    8.3.6. Вживання нецензурних слів і виразів.

    8.3.7. Робота АРС класом випромінювання, не передбаченим в даній смузі частот.

    8.3.8. Використання передавача з незадовільною якістю сигналу і тоном гірше Т-6.

    8.3.9. Проводити перестройку передавача по діапазону в режимі випромінювання.

    8.3.10. Робота АРС в час роботи телебачення при наявності радіозавад від її передавача роботі справних телевізійних приймачів промислового виготовлення, що підключені до настроєних та узгоджених зовнішніх телевізійних антен промислового виготовлення.

    8.3.11. Експлуатація АРС, які не відповідають вимогам техніки безпеки.

    8.3.12. Експлуатація АРС з перевищенням дозволеного максимального рівня вихідної потужності передавача.

    8.3.13. Допуск до управління АРС осіб, що не мають права бути операторами АРС.

    9. Позивні сигнали АРС в Україні

    9.1. Радіостанціям аматорської та аматорської супутникової служб в Україні призначаються позивні сигнали згідно з вимогами Регламенту радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку.

    ( Пункт 9.1 розділу 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомзв'язку та інформатизації N 22 від 19.02.2001 )

    9.2. Позивні сигнали призначаються регіональними підрозділами ДІЕ і зазначаються у дозволі на право експлуатації АРС з використанням літер латинської абетки.

    ( Пункт 9.2 розділу 9 в редакції Наказу Держкомзв'язку та інформатизації N 22 від 19.02.2001 )

    9.3. Структура позивних сигналів, порядок їх видачі регламентуються Положенням про структуру та порядком призначення позивних сигналів аматорським радіостанціям в Україні.

    9.4. При тимчасовому перенесенні АРС у межах території України до постійного позивного сигналу через дріб додається літера "А" - у стаціонарних умовах, літера "Р" - у польових.

    9.5. При роботі АРС у межах території України з рухомих наземних об'єктів до постійного позивного сигналу через дріб додається літера "М".

    9.6. При роботі АРС з плаваючих об'єктів, які є власністю України, до постійного позивного сигналу через дріб додаються літери "ММ".

    9.7. При роботі АРС з літаючих об'єктів, що є власністю України, до постійного позивного сигналу через дріб додаються літери "АМ".

    9.8. За наявності CEPT-ліцензії або тимчасового дозволу (licence) на експлуатацію АРС із території України, іноземні громадяни при управлінні АРС із території України додають перед особистим позивним сигналом через дріб літери "UT".

    ( Пункт 9.8 розділу 9 в редакції Наказу Держкомзв'язку та інформатизації N 22 від 19.02.2001 )

    9.9. При використанні вищезгаданих додатків до позивних сигналів користувач (оператор) АРС зобов'язаний при радіозв'язку передавати своє місцезнаходження.

    9.10. АРС України можуть видаватися спеціальні та укорочені позивні сигнали. Структура та порядок їх видачі регламентуються Положенням про структуру та порядком призначення спеціальних та укорочених позивних сигналів аматорським радіостанціям в Україні.

    10. Оформлення тимчасового і постійного перенесення АРС у межах території України та тимчасового і повного припинення роботи АРС

    10.1. При тимчасовому перенесенні АРС у межах території України на термін до одного року її користувач повинен попередньо повідомити регіональний підрозділ ДІЕ, на територію якої здійснюється перенесення АРС.

    10.2. При тимчасовому перенесенні АРС у межах території України на термін до одного місяця її користувач без попереднього повідомлення ДІЕ має право на експлуатацію АРС тільки на частотах вище 30 МГц.

    10.3. При зміні постійного місцезнаходження в межах області (АР Крим) користувач (керівник) АРС в десятиденний термін повинен подати в регіональний підрозділ ДІЕ заяву про зміну дозволу за новим місцезнаходженням.

    10.4. При зміні постійного місцезнаходження за межі області (АР Крим) користувач АРС зобов'язаний здати дозвіл в ДІЕ, що його видала, і отримати завірену довідку про його здачу. На основі даної довідки за користувачем АРС зберігається право за новим місцем проживання отримати дозвіл на експлуатацію АРС тієї ж категорії, яку він мав, без здачі кваліфікаційного іспиту.

    10.5. Оформлення тимчасового та повного припинення роботи АРС здійснюється ДІЕ за заявою її користувача.

    10.6. При повному припиненні роботи АРС її користувач зобов'язаний в п'ятнадцятиденний термін:

    здати дозвіл на експлуатацію АРС в регіональний підрозділ ДІЕ;

    вивести передавальну (приймально-передавальну) аматорську радіостанцію з експлуатації.

    В даному випадку за користувачем АРС, якщо інше не передбачено чинним законодавством України, протягом шести місяців зберігається право:

    розібрати передавальну (приймально-передавальну) аматорську радіостанцію на деталі;

    або передати чи реалізувати передавальну (приймально-передавальну) аматорську радіостанцію іншій фізичній або юридичній особі, яка має чинний дозвіл на експлуатацію аматорської радіостанції або дозвіл на виготовлення (придбання) аматорської радіостанції.

    11. Порядок ввезення (вивезення) аматорських передавальних (приймально-передавальних) радіостанцій в Україну

    11.1. Порядок ввезення (вивезення) аматорських передавальних (приймально-передавальних) радіостанцій в Україну визначається чинним законодавством України.

    11.2. Ввезення (вивезення) аматорських передавальних (приймально-передавальних) радіостанцій в Україну громадянам України дозволяється при наявності дозволу на експлуатацію АРС або дозволу на виготовлення (придбання) АРС, а іноземним громадянам - при наявності тимчасового дозволу (licence) на право експлуатації АРС з території України.

    11.3. Дія п.11.2 не поширюється на ввезення передавальних (приймально-передавальних) радіостанцій з комерційними цілями, що регулюється іншими актами законодавства України.

    11.4. При тимчасовому ввезенні (вивезенні) аматорських радіостанцій, радіоаматор, за наявності дозволу (licence) на експлуатацію АРС, повинен вносити зазначені в дозволі (licence) АРС в митну декларацію з зобов'язанням зворотного їх вивезення (ввезення).

    ( Розділ 11 доповнено пунктом 11.4 згідно з Наказом Держкомзв'язку та інформатизації N 22 від 19.02.2001 )

    12. Забезпечення аварійного радіозв'язку

    12.1. АРС України можуть бути залучені для організації аварійного радіозв'язку (як в межах України так і міжнародного зв'язку) у надзвичайних ситуаціях з правом передачі інформації від (для) третіх осіб у відповідності з чинним законодавством України, Регламентом радіозв'язку (Резолюція N 640) та міжнародними домовленостями і угодами.

    12.2. У рамках аматорської служби функціонує Радіоаматорська аварійна служба (РАС). Діяльність РАС регламентується окремими документами, погодженими з АЗРЧ.

    ( Пункт 12.2 розділу 12 в редакції Наказу Держкомзв'язку та інформатизації N 22 від 19.02.2001 )

    12.3. У повсякденній роботі АРС, що беруть участь в роботі РАС, зобов'язані дотримуватись вимог даного Регламенту.

    В залежності від умов проходження радіохвиль та часу доби станціям РАС рекомендується використовувати наступні частоти: 14 292 кГц, 7090 кГц, 3649 кГц.

    ( Пункт 12.4 розділу 12 вилучено на підставі Наказу Держкомзв'язку та інформатизації N 22 від 19.02.2001 )

    12.4. Під час надзвичайних ситуацій всі АРС зобов'язані сприяти роботі радіостанцій РАС.

    13. Відповідальність користувачів (операторів) АРС за порушення вимог даного Регламенту

    13.1. За виготовлення (придбання), експлуатацію АРС без відповідного дозволу Центру "Укрчастотнагляд" та регіонального підрозділу ДІЕ, а також за передачу або реалізацію аматорських передавальних радіостанцій особам, які не мають відповідного дозволу, користувачі (керівники) цих АРС, в залежності від характеру допущених ними порушень, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

    13.2. За порушення вимог даного Регламенту в тих випадках, коли ці порушення не тягнуть за собою відповідальності згідно з чинним законодавством України, на користувачів (керівників) АРС можуть накладатись наступні стягнення:

    попередження;

    закриття АРС на термін до трьох місяців;

    закриття АРС на термін до одного року;

    закриття АРС та анулювання дозволу.

    13.3. Стягнення накладаються регіональними підрозділами ДІЕ самостійно на підставі факту порушення, зафіксованого службою радіомоніторингу Центру "Укрчастотнагляд", або за зверненням радіоаматорської організації чи юридичних або фізичних осіб (при документальному підтвердженні).

    ( Пункт 13.3 розділу 13 в редакції Наказу Держкомзв'язку та інформатизації N 22 від 19.02.2001 )

    13.4. При необхідності накласти стягнення регіональний підрозділ ДІЕ повідомляє користувача (керівника) АРС про своє рішення. Користувач (керівник) АРС зобов'язаний виконати рішення ДІЕ негайно після отримання повідомлення.

    Користувач (керівник) АРС може оскаржити рішення відповідно до чинного законодавства України.

    13.5. Попередження накладається за порушення вимог одного з пунктів: 8.3.8, 8.3.10, 8.3.11 цього Регламенту.

    13.6. Забороняється робота станції на строк до трьох місяців за порушення вимог одного з пунктів: 8.3.7, 8,3.12, 10.1, 10.2, 10.3 і при повторному порушенні вимог одного з пунктів: 8.3.8, 8.3.10, 8.3.11 цього Регламенту.

    13.7. Забороняється робота АРС на строк до одного року за порушення вимог одного з пунктів: 8.3.3, 8.3.4, 8.3.6, 8.3.9, 8.3.13 і при повторному порушенні вимог одного з пунктів: 8.3.7, 8.3.12, 10.1, 10.2, 10.3 цього Регламенту.

    13.8. АРС закривається, ліцензія на її експлуатацію анулюється за порушення вимог одного з пунктів: 7.9.2, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.5 і при повторному порушенні вимог одного з пунктів: 8.3.3, 8.3.4, 8.3.6, 8.3.9, 8.3.13 цього Регламенту.

    13.9. Штраф згідно з чинним законодавством України накладається за порушення вимог одного з пунктів: 13.6, 13.7 цього Регламенту.

    14. Контроль за роботою аматорських радіостанцій

    14.1. Згідно із Законом України "Про радіочастотний ресурс України" організація і проведення радіочастотного моніторингу здійснюється АЗРЧ і Центром "Укрчастотнагляд" та регіональними підрозділами ДІЕ.

    ( Пункт 14.1 розділу 14 в редакції Наказу Держкомзв'язку та інформатизації N 22 від 19.02.2001 )

    14.2. При домовленості між Центром "Укрчастотнагляд" і громадськими об'єднаннями радіоаматорів та розробці і затвердженні відповідного положення про контроль аматорського зв'язку, радіочастотний моніторинг в смугах частот, які розподілені для аматорського радіозв'язку, може здійснюватись громадськими об'єднаннями радіоаматорів та окремими радіоаматорами, яким офіційно буде надано повноваження громадського контролера.

    ( Пункт 14.2 розділу 14 в редакції Наказу Держкомзв'язку та інформатизації N 22 від 19.02.2001 )

    14.3. Користувачі (керівники) АРС повинні забезпечувати представникам Центру "Укрчастотнагляд", ДІЕ вільний доступ до документації, апаратури та споруд АРС для здійснення функції контролю.

    ( Пункт 14.3 розділу 14 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомзв'язку та інформатизації N 22 від 19.02.2001 )

    14.4. Результати контролю фіксуються письмово (актом) з обов'язковим засвідченням (підписом) користувача (керівника) АРС про ознайомлення з результатами контролю.Додатки до Регламенту аматорського радіозв'язку України.

    Додаток 1. Заява - анкета.

    Додаток 2. Довідка про складання кваліфікаційного іспиту.

    Додаток 3. Дозвіл на придбання аматорської радіостанції.

    Додаток 4. Акт технічного огляду.

    Додаток 5. Дозвіл на експлуатацію аматорської радіостанці.

    Додаток 6. Дозволені смуги частот, максимальні рівні вихідної потужності.

    Додаток 7. ВИТЯГ З ДОЗВОЛУ на експлуатацію аматорської радіостанції.

    Додаток 8. Дозвіл на експлуатацію аматорської радіостанції.

    Додаток 9. Заява-анкета на оформлення тимчасового дозволу.

    Додаток 10. Тимчасовий дозвіл на експлуатацію аматорської радіостанції.
АЗБУКА МОРЗЕ.
Латинські
букви
Українські
букви
Код Морзе Цифри
Знаки
Код Морзе
А А .- (Ай-да') 1 .---- (И-толь-ко-од-на')
В Б -... (Ба'-ки-те-кут) 2 ..--- (Две-не-хо'-ро'-шо')
С Ц -.-. (Цы'-па-цы'-па) 3 ...-- (Три-те-бе-ма'-ло')
D Д -.. (До'-ми-ки) 4 ....- (Чет-ве-ри-те-ка')
Е Е . (Есть) 5 ..... (Пя-ти-ле-ти-е)
F Ф ..-. (Фи-ли=мон'-чик) 6 -.... (По'-шес-ти-бе-ри)
G Г --. (Га'-ра'-жи) 7 --... (Да'-Да'-се-ми-ри)
H Х .... (Хи-ми-чи-те) 8 ---.. (Вось'-мо'-го'-и-ди)
I I .. (И-ди) 9 ----. (Но'-на'-но'-на'-ми)
J Й .--- (Ес-на'-по'-ра') 0 ----- (Ноль'-то'-о'-ко'-ло')
К К -.- (Как'-же-так')    
В ЦИФРОВИХ ТЕКСТАХ 9 ПЕРЕДАЕТЬСЯ ЯК -. (Но'-мер)
В ЦИФРОВИХ ТЕКСТАХ 0 ПЕРЕДАЕТЬСЯ ЯК - (Так')
L Л .-.. (Лу-на'-ти-ки)    
М М -- (Ма'-ма')    
N Н -. (Но'-мер)    
О О --- (О'-ло'-во')    
P П .--. (Пи-ла'-во'-ет)    
Q Щ --.- (Ща'-вам'-не-ша') . ...... (Х+І)
R Р .-. (Ре-ша'-ет) , .-.-.- (AAA)
S С ... (Са-мо-лет) / -..-. (Д+Н)
Т Т - (Так') ? ..--.. (И+M)
U У ..- (у-нес-ла') ! --..-- (М+И)
V Ж ...- (Же-ле-зи-сто') : ---... (О+С)
W В .-- (Ви-да'-ла') ; -.-.-. (ННН)
X Ь -..- (Знак'-мяг-кий-я') () -.--.- (Н+Ю)
Y И(Ы) -.-- (Ы'-не-на'-до') ' .----. (В+Г)
Z З --.. (За'ка'-ти-ки) - -....- (Д+У)
  Є(Э) ..-.. Э-ле-ро'-ни-ки "" .-..- (А+У)
  Ч ---. (Ча'-ша'-то'-нет)    
  Ш ---- (Ша'-ро'-ва'-ры')    
  Ю ..-- (Ю-ли-а'-на')    
  Я .-.- (Я-мал'-я-мал')    фонетична абетка.
Укр. літ. Укр. слово Англ. літ. Англ. слово
А АННА A (ЭЙ) ALFA (Э'Л-ФА)
Б БОРИС B (БИ) BRAVO (БРА':-ВОУ)
Ц ЦЕНТР C (СИ) CHARLIE (ЧА':-ЛИ)
Д ДМИТРИЙ D (ДИ) DELTA (ДЭ'Л-ТА)
Е ЕЛЕНА E (И) ECHO (Э'-КОУ)
Ф ФЕДОР F(ЭФ) FOXTROT (ФО'КС-ТРОТ)
Г ГРИГОРИЙ G (ДЖИ) GOLF (ГОЛФ)
Х ХАРИТОН H (ЭЙЧ) HOTEL (ХОУ-ТЭ'Л)
И ИВАН I (АЙ) INDIA (И'Н-ДИ-А)
Й ИВАН КРАТКИЙ J (ДЖЕЙ) JULLIETT (ДЖУ':ЛЬ-ЕТ)
К КИЛОВАТ K (КЭЙ) KILO (КИ':-ЛОУ)
Л ЛЕОНИД - ЛЮБА L (ЭЛ) LIMA (ЛИ':-МА)
М МИХАИЛ M (ЭМ) MIKE (МАЙК)
Н НИКОЛАЙ N (ЭН) NOVEMBER (НОУ-ВЭ'М-БЭ)
О ОЛЬГА O(ОУ) OSCAR (ОС-КА)
П ПАВЕЛ P(ПИ) PAPA (ПА-ПА':)
Щ ЩУКА Q(КЬЮ) QUEBEC (КВИ:-БЭ'К)
Р РАДИО R(А:) ROMEO (РО'У-МИ-О)
С СЕРГЕЙ S(ЭС) SIERRA (СЬЕ'-РА)
Т ТАМАРА T(ТИ) TANGO (ТЭ'Н-ГОУ)
У УЛЬЯНА U(Ю) UNION (Ю:-НИ-ЭН) (UNIFORM)
Ж ЖЕНЯ-ЖУК V(ВИ) VICTOR (ВИ'К-ТО)
В ВАСИЛИЙ W(ДА'БЛЬЮ) WASHINGTON (ВО'-ШИН-ТОН) WHISKEY
Ь ЗНАК X(ЭКС) X-RAY (Э'КС-РЭЙ)
Ы ИГРЕК Y(ВАЙ) YELLOW (ЙЕ'-ЛО-У) YANKEE
З ЗИНАИДА Z(ЗЭД) ZEBRA (ЗИ':-БРЭ) ZULUОСНОВНЫЕ ФРАЗЫ МЕЖДУНАРОДНОГО Q - КОДА.
Q-КОД. Значення* Q-КОД Значення*
QRA Моя станція...називається QRY Номер Вашої черги...
QRB Віддаль між нашими станціями QRZ Вас викликає...
QRG Ваша точна частота QSA Сила Ваших сигналів...
QRH Ваша частота змінюється... QSB Сила Ваших сигналів змінюється
QRI Тон Вашої передачі... QSD Ваша маніпуляція має дефекти
QRJ Ваші сигнали дуже слабкі QSK Я можу Вас слухати в паузах між моїми сигналами.
QRK Розбірливість Ваших сигналів... QSO Зв'язок, можу зв'язатись...
QRL Я зайнятий QSL Прийом підтверджую
QRM Я відчуваю завади від інших станцій QSN Я чув Вас (або...) на частоті...
QRN Мені заважають атмосферні завади QSP Я передам...
QSU Передавайте або відповідайте QRO Збільшіть потужність передавача
QRP Зменшіть потужність передавача QSW Я буду робити на цій частоті
QRQ Передавайте швидше QSY Перейдіть на іншу частоту
QRS Передавайте повільніше QSZ Передавайте кожне слово або групу двічі
QRT Припиніть передачу QTC В мене є для Вас повідомлення
QRU Для Вас нічого немає QRW Прошу повідомити..., що я його викликаю
QTH Я знаходжусь в... QTR Точний час...
QRX Зачекайте QUA В мене є відомості від... (позивний сигнал)Z КОД.
Z-КОД Значення*
ZAN Я абсолютно нічого не приймаю
ZAP Будь ласка, підтвердіть прийом
ZCK Перевірте Вашу маніпуляцію
ZCL Передавайте Ваш позивний сигнал розбірливіше
ZDF Ваша частота змінюється
ZFO Ваші сигнали завмирають
ZGS Ваші сигнали стають голоснішими
ZGW Ваші сигнали стають слабшими
ZOK Приймаю Вас впевнено
ZRN У Вас поганий тон
ZSU Ваші сигнали неможливо розібрати
ZWO Передавайте слова один раз
ZWT Передавайте слова двічіОсновные фразы международного любительского кода.
КОД Значення* КОД Значення*
ABT Приблизно, коло AM Амплітудна модуляція
AC Змінний струм ANS Відповідь, відповідати
ADR, ADS Адреса AR Кінець передачі
AER, ANT Антена ARE Є (множина)
AFTER Після ARS Аматорська радіостанція
AGN Знову AS Почекайте
ALL Все AT До, в, при
ALSO Також AТ FIRST Спершу
AM Час після опівночі AT TIMES Часами
AT LAST Нарешті COAX Коаксіальний кабель
AWARD Радіоаматорський диплом COLD Холодно
BALUN Узгоджуючий трансформатор CONDX Умови проходження радіохвиль
BAND Діапазон CONGRATS Поздоровлення
BCI Завади радіомовленню COPY, CPY Приймати
BCNU Буду радий зустріти знову CQ Всім, всім
BD, BAD Поганий, погано CU До зустрічі
BEAM Тип антени CUANG Зустрінемось знову
BEST Найкращий CUL Зустрінемось пізніше
BFR, BEFORE Перед, до того CW Телеграфна передача
BK Закінчення передачі, робота напівдуплексом DC Постійний струм
BOX, POB Поштова (абонентська) скринька DE Від (перед позивним сигналом)
BUT Але, крім DIRECT Безпосередньо
BY За посередництвом, при допомозі DR Дорогий (звернення)
C Градус Цельсія DSB Двосмугова модуляція
CALL Позивний сигнал, викликати DUPE Повторний зв'язок
CAN Можу DWN Нижче
CANT Не можу DX Дальній зв'язок, рідкий кореспондент
CARD QSL-листівка EME Зв'язок з відбиттям від Місяця
CFM Підтверджую ES І (та)
CHEERIO Бажаю успіху EX Колишній (про позивний сигнал)
CL Закінчення роботи станції IN В
CLD, CLG Викликати IN Інформація
CLEAR Ясно (про погоду) Чисто (про завади) INPUT Потужність, що
CLOUDY Хмарно CLOUDY Хмарно
C/О При допомозі FAIR Хороша, ясна (про погоду)
FAX Фототелеграф HW Як справи, як мене чуєте?
FB Чудово, прекрасно HZ Герц
FER, FOR Для, за I Я
FINE Хороший, прекрасний IARU Міжнародний Союз радіоаматорів
FM Частотна модуляція IRC Купон Міжнародного поштового Союзу
FONE Телефон IS Є
FREQ Частота IT Це
FROST Мороз ITU Міжнародний Союз електрозв'язку
GA, GD Добрий день K Передавайте
GE Добрий вечір KС, KHZ Кілогерц
GL Всього найкращого KN Прошу передавати тільки станцію, яку викликали
GLD Радий, задоволений KW Кіловат
GM Добрий ранок LATER Пізніше
GMT Час за Грінвічем LF Низька частота
GND Земля (грунт), заземлення LID Поганий оператор
GO Давайте, починайте LOCAL Місцевий
GOOD Хороший LOG Апаратний журнал
GP Тип антени LSB Нижня бокова смуга
GUHOR Я Вас не чую LSN Слухати
HAM Аматор-короткохвильовик, який має передавач LTP Лист
HEAR Слухати LUCK Успіх, щастя
HF Висока частота MC, MHZ Мегагерц
HI Вираз сміху MEET Зустрічати
HOPE, HPE Сподіваюсь MGR Менеджер
HOT Гарячий MIKE Мікрофон
HQ Штаб-квартира MIN Хвилина
HR Тут MISD Не прийняв, пропустив
HVI Тяжкий, сильні (завади) MODE Клас випромінювання
MSG Повідомлення QSL Посилати QSL-листівку, підтвердження
NET Радіоаматорська мережа QSLL Свою QSL-листівку вишлю після отримання Вашої
NEW Новий QUAD Тип антени
NEXT Наступний R Прийняв правильно, зрозумів
NIL Нічого, для Вас нічого немає RAIN Дощ
NICE Приємний, хороший RCD Прийнято
NO Ні RCV Приймаю
NOT Не RCVR, RX Радіоприймач
NR Біля, поблизу; номер RIG Апаратура станції
NW Тепер RPRT Повідомлення
OB, OC, OM Приятель, друг RPT Повторити
OK Прийняв правильно, зрозумів RST Оцінка сигналу станції
OLD Старий RTTY Телетайп
ON На SAE Конверт із заповненою зворотньою адресою
ONLY Тільки SAME Той же, такий же
OP, OPR Оператор SASE Конверт із маркою і заповненою зворотньою адресою
OR Або OUR, UR Наш
OUTPUT Вихідна потужність, вихід SIG, SIGS Сигнал
PA Підсилювач потужності SK Повний кінець
PEP Пікова потужність SKED Розклад роботи, зв'язок по домовленості
PSE Будь ласка SO Так, так що
PSED Задоволений, радий SOON, SN Скоро
PTT Система "натисни-говори" SOLID STATE Напівпровідниковий (виріб)
PWR Потужність SRI, SORRY Вибачте
QRP Станція малої потужності SSB Односмугова модуляція
QRPP Станція дуже малої потужності SSTV Телебачення з повільною розгорткою
STN Станція VY Дуже
STRONG Сильно, сильний WARM Тепло
SURE Впевненість, будьте впевнені WAVE Хвиля
SW Короткі хвилі WEAK Слабкий
SWL Радіоаматор-спостерігач, спостереження WID, WITH З
SWR Коефіцієнт стоячої хвилі WIND Вітер
TEST Випробування, дослідна робота, змагання WKD, WRKD Працював, працювали
TFC Регулярний радіозв'язок, обмін WKQ Працюю, працюючий
TKS, TNX Дякую WL, WELL Добре
TO До, в, на WRK Робота, робити
TRCVR Трансивер WW Весь світ, всесвітній
TU Дякую WX Погода
TUBE Лампа XUSE Вибачення
TVI Завади телебаченню XTAL Кварцевий, кристал
TX Радіопередавач XYL Жінка
TXT Текст YAGI Тип антени
U, YOU Ви, ти YES Так
UFB, VFB Дуже добре, чудово YL Дівчина
UHF НВЧ YOU Ви, ти
UNLIS Нелегальна станція Z Всесвітній час
UR Ваш 73 Найкраще побажання
URS Ваші 88 Привіт та поцілунок
USB Ваші UT Всесвітній координований час
VHF УКХ VIA Через
VOX Система управління від голосу оператора станції VIA Через
ДЛЯ ВАС:    Предложения   Фото архив   Ссылки   Партнеры   Визитка  
  © 2006 BelAn.
  Contact us.   Company.